iTabak - papierosy, tytoń papierosowy, wyroby tytoniowe, fajki Wyszukiwarka

Menu
Papierosy Black Devil od 163.00
Papierosy Camel od 123.20
Papierosy Caro od 159.00
Papierosy Chesterfield od 127.92
Papierosy Corset od 150.00
Papierosy Davidoff od 139.90
Papierosy Gauloises od 181.00
Papierosy Jan III Sobieski od 163.00
Papierosy King od 135.00
Papierosy Klubowe od 159.00
Papierosy L&B od 185.00
Papierosy L&M od 143.92
Papierosy LD od 139.90
Papierosy Lucky Strike od 140.00
Papierosy Marlboro od 169.90
Papierosy Mars od 176.00
Papierosy Mocne od 155.00
Papierosy P&S od 133.60
Papierosy Pall Mall od 139.90
Papierosy Parliament od 135.00
Papierosy Pueblo od 165.00
Papierosy R1 od 185.00
Papierosy RGD od 135.00
Papierosy Rothmans od 139.90
Papierosy Vogue od 167.00
Papierosy West od 136.00
Papierosy Winston od 139.80

 

  Od dnia 19/06/2021
sklep iTabak 
jest nieczynny.

Dziękujemy wszystkim
naszym klientom za wieloletnią współpracę. 

 

regulamin

Regulamin


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.itabak.pl 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.       Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.itabak.pl  prowadzony jest przez firmę

 

 MEWA DSMC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50 – 541, al. Armii Krajowej 53, telefon: 606 203 608, e-mail: sklep@itabak.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowe KRS 0000737090 , NIP: PL 899-284-67-08 , REGON: 380553517, kapitał zakładowy : 50 000,00 zł opłacony w całości  .

 2.       Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.itabak.pl.

3.       Definicje:

a)       Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.itabak.pl,

b)       Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),


c)       Sprzedawca –  MEWA DSMC Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50 – 541, al. Armii Krajowej 53, telefon: 606 203 608, e-mail: sklep@itabak.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowe KRS 0000737090 , NIP: PL 899-284-67-08 , REGON: 380553517, kapitał zakładowy : 50 000,00 zł opłacony w całości  .

d)       Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e)       Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

f)         Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

g)       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

h)       Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

i)         Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

j)         Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

 k)       Wyroby tytoniowe – wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę,

l)         Rekwizyty tytoniowe – artykuły i przyrządy przeznaczone do używania tytoniu, jak papierośnice, cygarniczki, bibułki papierosowe, urządzenia do zwijania papierosów, fajki oraz przybory do ich czyszczenia i nabijania, popielniczki, obcinacze do cygar itp. (z wyłączeniem zapalniczek i zapałek),

m)     Informacja o wyrobach tytoniowych – informacja o markach wyrobów tytoniowych oraz o zawartości substancji szkodliwych, nie zawierająca przekazu zachęcającego do zakupu lub używania wyrobów tytoniowych,

n)       Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

o) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

p)       Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

r)       Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5

4.       Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

5.       W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, Kupujący jest proszony o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

6.       W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

7.       Jakiekolwiek informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego www.itabak.pl nie stanowią reklamy i/lub promocji i/lub sponsoringu wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu  w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 10 poz. 55 z późn. zm.).

8.       Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9.       Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Sklepie obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.

10.   Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

11.   Na informacjach o wyrobach tytoniowych, o których mowa w pkt 3 lit. o niniejszego paragrafu, umieszcza się widoczne i czytelne ostrzeżenie powszechne o szkodliwości używania tytoniu, zajmujące co najmniej 20 % powierzchni informacji.

12.   Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym www.itabak.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

13.   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.       Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2.       Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówienia  na wyroby tytoniowe  mogą dokonywać tylko i wyłącznie  podmioty gospodarcze. 

4.       Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu – bez konieczności zakładania konta w Sklepie internetowym i logowania się.

5.       Zamówienie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6.       W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

7.       Ponadto, składając Zamówienie Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadcza o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz akceptacji ich postanowień, a także oświadczenia, że jest pełnoletni i ma ukończone 18 lat.

8.       Zamówienie złożone w dni powszednie po godzinie 16 ,w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

9.       Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

10.       Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu.

11.   W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Kupującego dokonującego zakupu wyrobów tytoniowych, Sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek Kupującego.

12.   Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

 13.   Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 7 dni roboczych .

14.   Kupujący informowany jest niezwłocznie o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio do 14 dni roboczych. 

15.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 §3. PŁATNOŚCI

1.       Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

 2.       Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT)

3.       Kupujący dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy.

4.       Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

5.       Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. 

§4. DOSTAWA

1.      Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a)       dostarczenie Produktów przez firmę kurierską,

b)       dostarczenie Produktów przez Pocztę Polską.

2.      Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3.      Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4.      Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

5.      Wysokość kosztów wysyłki dla klientów indywidualnych  i podmiotów gospodarczych gdy w zamówieniu nie ma wyrobów tytoniowych na terytorium Polski w przypadku gdy wartość Zamówienia:

a)      nie przekracza 150zł – koszty wysyłki wynoszą 16 zł,

b)      znajduje się w przedziale od 150zł do 400zł – koszty wysyłki wynoszą 18 zł,

c)      przekracza 400 zł – Sprzedawca zobowiązuje się w całości pokryć koszty przesyłki.

 

6.      Wysokość kosztów wysyłki dla podmiotów gospodarczych ,gdy w zamówieniu znajdują się  wyroby tytoniowe na terytorium Polski :

 nieżaleznie od kwoty zamówienia  - koszt wysyłki wynosi 18 zł 

7.      Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

8.      Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. 

§5. REKLAMACJA

  1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
  2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
  3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
  4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię - znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.
  5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
  6. Reklamacje należy kierować na adres:
 MEWA DSMC Sp. z o.o.  al. Armii Krajowej 53   50 – 541 Wrocław

 7.Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

                                                           §6. GWARANCJA

1.       Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

2.       Okres gwarancyjny przyznany na sprzedawany Produkt wynosi 1 rok.

 3.       Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 §7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2.       Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

3.       Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4.       Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5.       Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.       Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

8.       W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.   Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

10.   Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.  

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma MEWA DSMC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-541, al. Armii Krajowej 53, telefon: 606 203 608, e-mail: sklep@itabak.pl,Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowe   KRS 0000737090 , NIP: PL 899-284-67-08 , REGON: 380553517, kapitał zakładowy : 50 000,00 zł opłacony w całości   

2. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane adresowe ,e-mail, telefon . Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

3. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, dane adresowe, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy .Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności operatorów pocztowych i firmy kurierskie w celu nadania przesyłki . Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.Sklep nie korzysta z formy Newslettera

 4. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika

a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

6. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. . Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego http://www.itabak.pl/. 

 §9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH  


Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.itabak.pl  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2.      .Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.itabak.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3.      .Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.itabak.pl  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4.      .Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 §10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3.       Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim we Wrocławiu, ul.Ofiar Oświęcimskich 15 a  , 50-069 Wrocław. Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl/.

Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) oraz ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 10 poz. 55 ze zm.) i inne właściwe.

5.       Regulamin obowiązuje od dnia 09.01.2021 roku.

  

Pobierz Załącznik nr 1   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ »

Pobierz Załącznik nr 2     PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU »

 

 

 

 

 

Koszyk Koszyk jest pusty
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z polityką cookies zamknij